close

Lehetséges, hogy Ön nem az OBO Bettermann Önnek megfelelő honlapján van. A következő országok közül választhat:

Adatvédelmi nyilatkozat

Adatvédelmi nyilatkozat

A. Az adatok internetes oldalunkon történő feldolgozásának általános feltételei

1. Jelen adatvédelmi nyilatkozat tárgya

Mi, az OBO Bettermann Holding GmbH & Co. KG (a továbbiakban: OBO) örülünk, hogy Ön érdeklődést mutatott internetes jelenlétünk és a weboldalunkon mutatott ajánlataink iránt.

Az Ön személyes adatainak védelme igen fontos számunkra. Ebből következően szeretnénk Önt részletesen tájékoztatni arról, milyen adatokat gyűjtünk be, mikor Ön az interneten meglátogat minket és megtekinti az ottani ajánlatainkat, illetve hogy ezeket az adatokat a továbbiakban hogyan használjuk illetve dolgozzuk fel. Továbbá arról is tájékoztatjuk Önt, hogy ezzel egyidőben technikai és szervezeti szempontból milyen óvintézkedéseket tettünk.

A személyes adatok, úgy mint pl. az érintett személy neve, címe, e-mail címe vagy telefonszáma, védelme mindig a hatályos adatvédelmi rendelkezések betartásával történik. Jelen adatvédelmi nyilatkozattal tájékoztatni, illetve amennyiben Önt is érinti az adatgyűjtés, felvilágosítani kívánjuk Önt az általunk gyűjtött, felhasznált és feldolgozott adatok fajtáiról, kiterjedéséről és céljáról.

Habár számos technikai és szervezeti intézkedést tettünk, amik a személyes adatok feldolgozásáért felelősek, az interneten alapuló adatátvitel alapvetően is rejthet magában biztonsági réseket, így a tökéletes védelmet lehetetlen garantálni. Kérjük, vegye ezt figyelembe internetes ajánlataink igénybevételekor.

1.1 Szemlyes adatok ezen adatvdelmi nyilatkozat rtelmben az n egyedi azonost szemlyes vagy dologi viszonyait meghatroz adatok. Ide tartozik klnsen az n neve, e-mail cme s telefonszma.

1.2 A szemlyes adatok kz tartoznak az informcik arrl, hogy n hasznlja a honlapunkat, amelyeket ezen adatvdelmi nyilatkozatnak megfelelen kezelnk. A honlap tisztn informcis cllal trtn ltogatsnak rgztse rendszerint logfile-ok s Cookie-k alkalmazsval trtnik, a hasznlathoz trtn hozzjrulst kveten.

2. Meghatározások

3. A feldoldozásért felelős személy vagy szerv neve és címe

Az adatvédelmi jog szempontjából a felelős:

OBO Bettermann Holding GmbH & Co. KG
Hüingser Ring 52
58710 Menden
Telefon: 0049-2373-89-0
Fax: 0049-2373-89-238
E-mail: info@obo.de

4. Az adatvédelmi megbízott elérhetőségei

OBO Bettermann Holding GmbH & Co. KG
- az adatvédelmi megbízott -
Hüingser Ring 52
58710 Menden

Tel.: 0049-2373-89-1351
E-mail: datenschutz@obo.de

5. A személyes adatok törlése és zárolása/tárolási ideje

Amennyiben jelen adatvédelmi nyilatkozat B fejezete másként nem rendelkezik az adott személyes adatok feldolgozásáról, az általunk tárolt adatokat azonnal töröljük, amint azok tárolása már nem szükséges illetve amennyiben azok törlésének útjában nem áll törvényben előírt adatmegőrzési kötelezettség. Amennyiben az érintett személy adatait azért nem töröljük, mert azok egyéb, törvényes célokból szükségesek, az adatok feldolgozása korlátozott. Azaz az adatokat zároljuk, és semmilyen más célra nem használjuk fel. Ez például az érintett személy azon adataira érvényes, amelyeket kereskedelmi- vagy adójogi okokból kell megőriznünk.

A törvényi előírások szerint a megőrzés a német kereskedelmi törvényköny 257. § 1. bekezdése (Kereskedési könyvek, leltárak, nyitómérleg, éves zárás, menetlevelek, bizonyító erejű számviteli bizonylatok, stb.) értelmében hat évig, illetve a német adótörvény 147. § 1. bekezdése (Könyvek, nyilvántartás, leltári beszámolók, bizonyító erejú számviteli bizonylatok, menetlevelek és üzleti levelezés, stb.) értelmében tíz évig tart.

6. Az érintett személy jogai

6.1. A megerősítéshez való jog

Minden érintett személynek jogában áll megerősítést követelnie az adatok feldolgozásáért felelős személytől vagy szerztől, hogy a felelős személy vagy szerv tényleg feldolgozza-e az érintett adatokat. Amennyiben egy érintett személy élni kíván ezzel a megerősítéshez való joggal, bármikor nyugodtan hozzánk vagy az adatvédelmi megbízottunkhoz fordulhat ezügyben.

6.2. A felvilágosításhoz való jog

Minden, a személyes adatok feldolgozása által érintett személynek jogában áll ingyenes információt kapnia a személyéről tárolt személyes adatokról, a felvilágosítás másolatával egyetemben. Az érintett személyt továbbá az alábbiakról történő felvilágosítás is megilleti:

 • a feldolgozás céljai
 • a feldolgozott személyes adatok fajtái
 • azon címzettek vagy címzettek csoportjai, akik számára a személyes adatok hozzáférhetőek vagy a jövőben hozzáférhetőek lesznek, különös tekintettel a harmadik országban vagy nemzetközi szervezeteknél található címzettekre.
 • amennyiben lehetséges, a személyes adatok tárolásának tervezett időtartama, illetve amennyiben ez nem lehetséges, ezen időtartam megszabásának feltételei
 • Az Önt érintő személyes adatok helyesbítéséhez vagy törléséhez, illetve a felelős személyen vagy szerven keresztül történő feldolgozás korlátozásához vagy megtagadásához való jog fennállása
 • A felügyelő hatósághoz benyújtott panasszal éléshez való jog fennállása
 • amennyiben a személyes adatokat nem az érintett személytől gyűjtöttük be: az adatok eredetéről rendelkezésre álló minden információ
 • Az általános adatvédelmi rendelet (GDPR) 22. cikk 1. és 4. bekezdése értelmében az automatikus döntéshozatal fennállása, beleértve a profilalkotást is, és - legalábbis azokban az esetekben, ahol ez fennáll - jelentőségteljes információ a döntéshozatal során alkalmazott logikáról illetve az alkalmazási körről és az érintett személy számára az ilyetén feldolgozásból fakadó előrelátható következményekről.

Az érintett személynek továbbá jogában áll felvilágosítást kapni arról, hogy a személyes adatokat közvetítették-e harmadik ország vagy nemzetközi szervezet számára. Amennyiben az adatokat közvetítették, az érintett személynek továbbá jogában áll információkat kapni a közvetítésre vonatkozó megfelelő garanciákról.

Amennyiben egy érintett személy élni kíván ezzel a felvilágosításhoz való joggal, bármikor nyugodtan hozzánk vagy az adatvédelmi megbízottunkhoz fordulhat ezügyben.

6.3 A helyesbítéshez való jog

Minden, a személyes adatok feldolgozása által érintett személynek jogában áll az őt érintő, helytelen személyes adatok haladéktalan helyesbítését követelni. Továbbá az érintett személynek jogában áll a feldolgozás céljának figyelembe vételével a hiányos személyes adatok kiegészítését kiegészítő nyilatkozat útján követelni.

Amennyiben egy érintett személy élni kíván ezzel a helyesbítéshez való joggal, bármikor nyugodtan hozzánk vagy az adatvédelmi megbízottunkhoz fordulhat ezügyben.

6.4 A törléshez való jog

Minden, a személyes adatok feldolgozása által érintett személynek jogában áll a személyes adatok haladéktalan törlését követelni a felelős személytől vagy szervtől, amennyiben a következő okok egyike áll fenn és amennyiben az adatok megőrzése nem kötelező:

 • A személyes adatokat olyan célra gyűjtötték vagy olyan, egyéb módon dolgozták fel, amelyre az adatok már nem szükségesek.
 • Az érintett személy visszavonja a beleegyezését, amelyre a GDPR 6. cikk 1. bek. a, illetve a GDPR 9. cikk 2. bek. a, vonatkozott, és hiányzik egyéb jogalap a feldolgozásra.
 • Az érintett személy a GDPR 21. cikk 1. bek. értelmében tiltakozással él a feldolgozás ellen, és hiányzik elsődleges, jogos alap a feldolgozásra, vagy az érintett személy a GDPR 21. cikk 2. bek. értelmében tiltakozással él a feldolgozás ellen.
 • A személyes adatokat jogtalanul használták fel.
 • A személyes adatok törlése kötelező olyan európai uniós vagy tagállami törvény értelmében, melynek a felelős személy vagy szerv hatálya alá esik.
 • A személyes adatokat a GDPR 8. cikk 1. bek. értelmében az információs társadalom által nyújtott szolgáltatásokkal kapcsolatban gyűjtötték.

Amennyiben fennáll a fent nevezett okok egyike, és egy érintett személy kérvényezni szeretné az OBO-nál tárolt személyes adatok törlését, bármikor nyugodtan adatvédelmi megbízottunkhoz vagy bármilyen más kollégánkhoz fordulhat ezügyben. Mi teszünk róla, hogy a törlési folyamat haladéktalanul lefolytatódjon.

Amennyiben a személyes adatokat az OBO hozta nyilvánosságra és a GDPR 17. cikk 1. bek. értelmében felelős személyként vagy szervként a mi vállalatunk kötelessége a személyes adatok törlése, úgy a rendelkezésre álló technológia és a megfelelő intézkedések, beleértve a technikai intézkedéseket is, megvalósításának költségeinek figyelembe vétele mellett, minket terhel a kötelesség, hogy tudassok az egyéb, adatfeldolgozásért felelős személyekkel vagy szervekkel, akik a személyes adatokat feldolgozzák, hogy az érintett személy említett egyéb, adatfeldolgozásért felelős személyektől és szervektől minden, a személyes adatokhoz vezető hivatkozásnak vagy ezen személyes adatok másolatainak vagy replikáinak a törlését követelte, amennyiben az adatok megőrzése nem kötelező. Ez esetben egyéni alapon megtesszük a szükséges intézkedéseket.

6.5 A feldolgozás korlátozásához való jog

Minden, a személyes adatok feldolgozása által érintett személynek jogában áll a feldolgozás korlátozását követelni a felelős személytől vagy szervtől, amennyiben az alábbi feltételek egyike áll fenn:

 • Az érintett személy vitatja a személyes adatok helyességét, mégpedig olyan időintervallumon belül, amely a felelős személy vagy szerv számára lehetővé teszi a személyes adatok helyességének ellenőrzését.
 • A feldolgozás jogtalan, az érintett személy elutasítja a személyes adatok törlését, és a törlés helyett a személyes adatok használatának korlátozását követeli.
 • A felelős személynek vagy szervnek a feldolgozás céljára már nincs szüksége a személyes adatokra, az érintett személynek azonban jogi követelések jóváhagyásához, érvényesítéséhez vagy megvédéséhez szüksége van rájuk.
 • Az érintett személy tiltakozással élt a feldolgozás ellen a GDPR 21. cikk 1. bek. értelmében, és még nem bizonyosodott meg, hogy az érintett személy vagy a felelős személy vagy szerv jogos indokai esnek-e nagyobb súllyal latba.

Amennyiben fennáll a fent nevezett esetek egyike, és egy érintett személy kérvényezni szeretné az OBO-nál tárolt személyes adatok korlátozását, bármikor nyugodtan hozzánk vagy adatvéfelmi megbízottunkhoz fordulhat ezügyben. Mi teszünk róla, hogy a feldolgozás korlátozása érvénybe lépjen.

6.6 Az adathordozhatósághoz való jog

Minden, a személyes adatok feldolgozása által érintett személynek jogában áll az őt érintő személyes adatokat, amikhez ez a felelős személy vagy szerv hozzáfér, strukturált, széles körben elterjedt és géppel olvasható formátumban megkapni a felelős személytől vagy szervtől, és jogában áll ezeket az adatokat egy másik felelős személy vagy szerv számára az adatokhoz hozzáférő felelős személy vagy szerv által állított akadály nélkül közvetíteni, amennyiben a közvetítés a GDPR 6. cikk 1. bek. a, vagy a GDPR 9. cikk 2. bek a, értelmében tett beleegyezésen vagy a GDPR 6. cikk 1. bek. b, értelmében kötött szerződésen alapszik és a közvetítés automatikus folyamatok útján történik, amennyiben ez a feldolgozás nem olyan feladathoz szükséges, amely a közérdeket szolgálja vagy a közhatalom gyakorlását eredményezi, amelyet átruháztak a felelős személyre vagy szervre.

Továbbá az érintett személynek jogában áll az adathodozhatóságra való jogának a GDPR 20. cikk 1. bek. szerinti érvényesítésénél azt elérni, hogy a személyes adatokat közvetlenül az egyik felelős személy vagy szerv közvetítse a másiknak, amennyiben ez technikaikag lehetséges és amennyiben eközben nem sérülnek más személyek jogai és szabadságai.

Amennyiben egy érintett személy élni kíván ezzel az adathordozhatósághoz való jobbal, bármikor nyugodtan hozzánk vagy az adatvédelmi megbízottunkhoz fordulhat ezügyben.

6.7 A tiltakozáshoz való jog

Minden, a személyes adatok feldolgozása által érintett személynek jogában áll az őt érintő adatok GDPR 6. cikk 1. bek. e, szerint történő feldolgozása ellen különleges helyzetéből fakadó okokból bármikor tiltakozással élni. Ez a fentiekre alapuló profilalkotásra is érvényes.

A tiltakozás esetén az OBO többé nem dolgozza fel a személyes adatokat, kivéve, ha nyomós, megkülönböztethető okot tudunk szolgáltatni a feldolgozásra, amely nagyobb súllyal esik a latba, mint az érintett személy jogai és szabadságai, vagy ami a jogi követelések jóváhagyását, érvényesítését vagy megvédését szolgálja.

Amennyiben az OBO a személyes adatokat közvetlen reklámhirdetésekhez használta fel, úgy az érintett személynek jogában áll bármikor tiltakozni a személyes adatok ilyen reklámok céljából történő feldolgozása ellen. Ez a profilalkotásra is érvényes, amennyiben ez közvetlen reklámhirdetésekkel összeköttetésben történik. Amennyiben az érintett személy tiltakozik a személyes adatok közvetlen reklámhirdetések céljából történő feldolgozása ellen, többé nem dolgozzuk fel a személyes adatokat ilyen célra.

Továbbá az érintett személynek jogában áll az őt érintő adatok tudományos vagy történelmi célból illetve a GDPR 89. cikk 1. bek. szerinti statisztikai célból történő feldolgozása ellen különleges helyzetéből fakadó okokból tiltakozással élni, kivéve, ha ez a feldolgozás közérdekű feladat ellátásához szükséges.

Amennyiben egy érintett személy élni kíván ezzel a tiltakozáshoz való joggal, közvetlenül hozzánk fordulhat ezügyben. Az érintett személynek továbbá jogában áll az információs társadalom szolgáltatásainak igénybevételével összefüggésben( a 2002/58/EK irányelv figyelembe vétele nélkül) a műszaki előírásoknak megfelelő automatikus folyamatok útján gyakorolnia a tiltakozáshoz való jogát.

6.8 Egyedi esetekben hozott automatikus döntés, beleértve a profilalkotást

Minden, a személyes adatok feldolgozása által érintett személynek az európai jogszabály- és rendeletalkotók adta jogában áll, hogy ne vessék kizárólag automatkus feldolgozáson - beleértve az esetleges profilalkotást - alapuló döntés alá, amely jogi hatást fejt ki az érintett személyre vagy amely az érintett személyt hasonlóan sérti, amennyiben a döntés

 • nem szükséges az érintett személy és a felelős személy vagy szerv közti szerződés felbontásához vagy teljesítéséhez, vagy
 • megengedhető az Európai Unió illetve tagállamai, amelynek hatálya alá a felelős személy vagy szerv esik, jogszabályai szerint, és ezek a jogszabályok megfelelő intézkedéseket tartalmaznak az érintett személy jogainak, szabadságainak és törvényes érdekeinek védelmére, vagy
 • Az érintett személy kifejezett beleegyezésével történik.

Amennyiben a döntés

 • szükséges az érintett személy és a felelős személy vagy szerv közti szerződés felbontásához vagy teljesítéséhez, vagy
 • az érintett személy kifejezett beleegyezésével történik, az OBO megfelelő intézkedéseket tesz az érintett személy jogainak, szabadságainak és törvényes érdekeinek védelmére, amihez hozzátartozik legalább a felelős személy vagy szerv részéről egy személy általi beavatkozáshoz, az érintett személy saját nézőpontjának megjelenítéséhez és a döntés megfellebbezéséhez való jog.

Amennyiben egy érintett személy érvényesíteni kívánja az automatikus döntésekkel kapcsolatos jogait, bármikor nyugodtan hozzánk vagy az adatvédelmi megbízottunkhoz fordulhat ezügyben.

6.9 Az adatvédelmi beleegyezés visszavonásához való jog

Minden, a személyes adatok feldolgozása által érintett személynek jogában áll bármikor visszavonni a személyes adatok feldolgozásához adott beleegyezését.

Amennyiben egy érintett személy érvényesíteni kívánja a beleegyezés visszavonásához való jogát, bármikor hozzánk fordulhat ezügyben.

Minden érintett személy bármely, adatvédelemmel kapcsolatos kérdéssel vagy javaslattal nyugodtan kapcsolatba léphet velünk.

6.10 Az adatvédelmi felügyelő hatóságokhoz benyújtott panaszhoz való jog

Minden, a személyes adatok feldolgozása által érintett személynek jogában áll az adatvédelmi fegügyelő hatóságnál panaszt tenni arról, ahogyan felhasználtuk a személyes adatait.

7. A személyes adatok feldolgozásának jogalapjai

Amennyiben az adott adatfeldolgozási folyamatot jelen adatvédelmi nyilatkozat B fejezete másként nem írja le, a következő szabályozások érvényesek. Azon feldolgozási folyamatokra, amelyeknél kifejezett beleegyezést kell kérnünk az adott feldolgozási célra, a GDPR 6. cikk 1. bek, a, szolgáltatja az OBO számára a jogalapot.

Amennyiben a személyes adatok feldolgozása az érintett személy és magunk ill. egy leányvállalatunk - melynek szolgáltatásaira és/vagy termékeire a szerződés vonatkozik - közti szerződés teljesítéséhez szükséges, úgy a feldolgozás alapja a GDPR 6. cikk 1. bek. b,. Ugyanez érvényes azon feldolgozási folyamatokra, amelyek a szerződés előtti intézkedések megtételéhez szükségesek, mint a szolgáltatásainkat és termékeinket érintő kérdések esetén.

Amennyiben az OBO jogi kötelességnek tesz eleget, amely a személyes adatok feldolgozását teszi szükségessé, úgy a feldoldogzás alapja a GDPR 6. cikk 1. bek. c,. Ritka esetekben a személyes adatok feldolgozása azért is szükséges lehet, hogy az érintett személy vagy más természetes személy életbevágó érdekeit védjük. Ez esetben a feldolgozás alapja a GDPR 6. cikk 1. bek. d,.

Végül a feldolgozási folyamatok alapja lehet a GDPR 6. cikk 1. bek. f, is. Ezen a jogalapon olyan feldolgozási folyamatok nyugszanak, amelyekre az egyik fent említett jogalap sem érvényes, amennyiben a feldolgozás az OBO vagy egy harmadik fél törvényes érdekeit védi, amennyiben ezek az érintett személy érdekeinél, alapvető jogainál és alapvető szabadságainál nagyobb súllyal a latba. Ezek a feldolgozási folyamatok különösképp azért engedélyezettek számunkra, mert ezeket már korábban is említették az európai törvényalkotók (vö. GDPR 47. preambulumbekezdés 2. mondat).

8. A törvényes érdekek figyelembe vétele

Amennyiben az adott adatfeldolgozási folyamatot annak leírása során jelen adatvédelmi nyilatkozat B fejezete másként nem szabályozza és a személyes adatok feldolgozásának alapja a GDPR 6. cikk 1. bek. f, törvényes érdekünkben áll üzleti tevékenységünk folytatása és az ahhoz kapcsolódó üzleti érdekek érvényesítése.

9. Adatvédelem elérhetőségi adataink használatakor / Visszavonási lehetőség

Amennyiben Ön a weboldalunkon megadott elérhetőségi adatok (mint pl. az e-mail címünk vagy faxszám) segítségével lép velünk kapcsolatba, az e során Ön által megadott adatokat a kapcsolatfelvétel céljára dolgozzuk fel. Amennyiben az Ön kérdése nem az OBO Bettermann Holding GmbH & Co. KG (OBO), hanem az egyik leányvállalatunk termékeire és/vagy szolgáltatásaira vonatkozik, kérdését a leányvállalat dolgozza fel és válaszolja meg. Ehhez ennek megfelelően továbbítanunk kell kérését a leányvállalathoz.

Amennyiben a kapcsolatfelvétel oka a szolgáltatásaink ill. termékeink iránti érdeklődés ill. a velünk fennálló szerződés, a jogalap a GDPR 6. cikk 1. bek. b,. A kapcsolatfelvétel bármely más esete tekintetében a GDPR 6. cikk 1. bek. f, értelmében törvényes érdekünk fűződik az adatok feldolgozásához, mivel Ön kezdeményezte a kommunikációt.

Az Ön megkeresésének megválaszolása ill. a szerződéses jogviszony megalapozása és végrehajtása céljából gyűjtött személyes adatokat a megkeresés teljes lebonyolításáig ill. a szerződéses jogviszony végeztéig tároljuk, majd ezután (nem az esetleges megőrzési határidők előtt) töröljük, kivéve, ha a GDPR 6. cikk 1. bek. 1. c, értelmében adatmegőrzési- és dokumentációs kötelezettségből (amelyet a kereskedelmi törvénykönyv, az adójogi törvénykönyv vagy az adótörvény ír elő) hosszabb tárolásra vagyunk kötelezve, vagy Ön a GDPR 1. cikk. 1. bek. 1. a, értelmében beleegyezett a további tárolásba. Továbbá a megkeresés feldolgozása ill. a szerződés megszűnte után is kapcsolatot kívánunk tartani Önnel, és elektronikus úton, - pl. az Ön által megadott e-mail címen - értesíteni kívánjuk Önt szolgáltatásainkról és ajánlatainkról. Az ezen, ügyfélkapcsolati és kapcsolatápolási célból történő adadtfeldolgozás valamint a kapcsolatfelvétel megkönnyítésének alapja törvényes érdekünk a GDPR 6. cikk 1. bek. f, értelmében, habár az érdekek és az Ön alapvető jogainak és szabadságainak összevetésekor látjuk azokat az előnyöket is, amelyeket a szolgáltatásainkról és ajánlatainkról időben kapott tájékoztatás, a további építkezések esetén ajánlattal történő megkeresés vagy a kérdések közvetlenül a kapcsolattartóval történő megbeszélése lehetővé tesz. Jogában áll a GDPR 6. cikk 1. bek. f, alapján történő, és nem a közvetlen reklámhirdetéseket szolgáló adatfeldolgozás ellen az Ön különleges helyzetéből fakadó okokból bármikor tiltakozni. A közvetlen reklámhirdetések esetén ellenben bármikor, az okok megadása nélkül is tiltakozhat.

Azok az adatokat, amelyeket a GDPR 6. cikk 1. bek. f, értelmében az ügyfélkapcsolat ill. a közvetlen kapcsolatvétel érdekében gyűjtöttünk, az ehhez fűződő törvényes érdek elévültéig dolgozzuk fel majd legkésőbb az Ön által benyújtott, adatfeldolgozás elleni tiltakozási nyilatkozat beadásakor töröljük. A törvényes adatmegőrzési kötelezettségek ezekre az adatokra is érvényesek.

Az ezen előírás szerint feldolgozott személyes adatokat informatikai szolgáltatóknak (kül. hostoknak) akikkel a GDPR 28. cikk értelmében megfelelő feldolgozási megbízási megállapodást kötöttünk és adott esetben azon leányvállalatoknak adjuk tovább, akiknek szolgáltatásaira és/vagy termékeire az Ön megkeresése vonatkozik.

10. Adatvédelem a pályázatoknál és a pályázási folyamatoknál

A pályázóktól a pályázási folyamat lebonyolításának és ezzel a GDPR 6. cikk 1. bek. f, által meghatározott szerződést megelőző eljárás alapján ill. a GDPR 6. cikk 1. bek. f, szerinti, munkatársak foglalkoztatásához fűződő érdekünk céljából gyűjtünk és dolgozunk fel személyes adatokat.

A feldolgozás történhet elektronikus úton, pl. ha a pályázó megfelelő pályázati anyagokat továbbít számunkra elektronikus úton, mint pl. e-mailen vagy a kapcsolatfelvételi űrlapon. Amennyiben alkalmazási szerződést kötünk egy pályázóval, a közvetített adatokat a törvényi előírások figyelembe vételével tároljuk a közvetített adatokat. Amennyiben a feldolgozásért felelős személy vagy szerv nem köt szerződést a pályázóval, a pályázati anyagokat az elutasítási döntésről szóló értesítés után két hónappal töröljük, amennyiben ez a törlés nem áll a feldolgozásért felelős személy vagy szerv egyéb törvényes érdekének útjába. Ebben az értelemen az egyéb törvényes érdek például az általános esélyegyenlőségi törvény szerint folyó eljárás során fellépő bizonyítási kötelezettség.

A beérkezett pályázatok digitalizált rögzítése miatt a feldolgozott személyes adatokat informatikai szolgáltatóknak (kül. hostoknak) adjuk tovább, akikkel a GDPR 28. cikk értelmében megfelelő feldolgozási megbízási megállapodást kötöttünk.

11. Az adatvédelmi nyilatkozat módosítása

Az OBO fenntartja magának a jogot, hogy jelen adatvédelmi nyilatkozatot a jövőre nézve bármikor módosítsa. A nyilatkozat mindenkor érvényes változata a honlapon bármikor rendelkezésre áll. Kérjük, keresse fel honlapunkat rendszeresen, és tájékozódjon az érvényes adatvédelmi feltételekről.

B. Az adatok internetes oldalunkon történő feldolgozásának általános feltételei

1. Az Ön adatainak gyűjtése és felhasználása

Az, hogy az Ön adatait milyen mennyiségben és módon gyűjtjük össze és dolgozzuk fel, attól függően különbözik, hogy Ön az internetes oldalunkat csak információk megtekintéséhez, vagy az általunk kínált ajánlatok, mint pl. az internetes oldalon keresztük történő szerződésközéshez, használja fel, és adott esetben regisztrál-e.

2. Tájékoztató jellegű használat/ gyűjtött adatok/ sütik

(1) A weboldal csak tájékoztató jellegű használata során, tehát ha Ön pl. nem foglal időpontot a weboldalon keresztül vagy nem oszt meg velünk más úton információkat, csak azokat a személyes adatokat gyűjtjük össze, amiket az Ön böngészője közvetít a szerverünknek. Amennyiben Ön meg szeretné tekinteni weboldalunkat, a következő adatokat gyűjtjük össze. Ezek az adatok számunkra műszaki értelemben szükségesek, hogy megjeleníthessük Önnek a weboldalt és garantálhassuk az oldal stabilitását és biztonságát. (A jogalap a GDPR 6. cikk 1. old. 1 f,)

 • IP-cím
 • A megkeresés dátuma és ideje
 • A greenwichi középidőhöz (GMT) viszonyított eltérés
 • A megkeresés tartalma (konkrét oldal)
 • Hozzáférési státusz/HTTP-státuszkód
 • A mindenkor átvitt adatmennyiség
 • A weboldal, ahonnan a megkeresés érkezett
 • Böngésző
 • Operációs rendszer és annak felülete
 • A böngészőprogram nyelve és verziója
(2) Az előírás 1. bek. értelmében feldolgozott adatokat 30 napig tároljuk a megadott célra, majd töröljük.

(3) A fent említett adatok mellett az Ön számítógépén is tárolunk sütiket a weboldal használata során. Ez az Ön GDPR 6. cikk 1. bek. a, szerinti beleegyezése alapján történik, amennyiben internetes ajánlatunk megnyitásakor beleegyezett a sütik használatába. Ezekben az esetekben egy ún. elfogadási sütit is létrehozunk, amely önmagában nem tartalmaz semmilyen más információt, mint az arra történő utalást, hogy Ön rákattintott a sütikre és megengedte az ideiglenes sütik használatát. Emellett a GDPR 6. cikk 1. bek. f, szerinti, online ajánlataink optimalizálásához és üzleti működtetéséhez fűződő törvényes érdekünk alapján is használunk sütiket. A sütik az Ön merevlemezés az Ön által használt böngészőhöz hozzárendelve tárolt apró szöveges fájlok, melyek segítségével a sütit létrehozó félen (jelen esetben rajtunk) keresztül bizonyos információk áramlanak. A sütik nem futtathatnak programokat és nem fertőzhetik meg számítógépét vírusokkal. Arra szolgálmak, hogy általában felhasználóbarátabbá és hatékonyabbá tegyék az internetes ajánlatokat.

(4) Sütik használata:

a) Weboldalunk a következő fajta sütiket használja, melyek terjedelmét és működési módját az alábbiakban részletezzük:

 • Ideiglenes sütiket (lásd a b)
 • állandó sütiket (lásd a c).

b) Az ideiglenes sütik automatikusan törlődnek, mikor becsukja a böngészőt. Ide tartoznak különösképp a munkamenet-sütik. Ezek egy ún. munkamenet-azonosítót tárolnak, amellyel az Ön böngészőjének különböző megkeresései egy munkamenetbe rendezhetők. Így az Ön számítógépe ismét felismerhető, ha visszatér a weboldalunkra. A munkamenet-sütik törlődnek, ha Ön kijelentkezik vagy becsukja a böngészőt.

c) Az állandó sütik automatikusan törlődnek egy bizonyos, előre megadott idő után, amely sütinként változhat és ami több évet is jelenthet. Ezeket a sütiket a böngésző biztonsági beállításaiban bármikor törölheti.

d) A böngésző beállításait kívánságai szerint módosíthatja, és pl. elutasíthatja a hardmadik féltől származó vagy az összes süti fogadását. Felhívjuk figyelmét, hogy esetleg nem tudja majd a weboldal minden funkcióját használni.

(5) A fenti bekezdések szerint feldolgozott adatokat informatikai szolgáltatóknak (kül. hostoknak) adjuk tovább, akikkel a GDPR 28. cikk értelmében megfelelő feldolgozási megbízási megállapodást kötöttünk.

3. Google Analytics

Az online ajánlataink elemzéséhez, optimalizálásához és üzleti működtetéséhez fűződő érdekünkből fakadóan a GDPR 6. cikk 1. bek. f, értelmében a "Google Analytics" alkalmazást, a Google Inc. („Google“) Google Inc., 1600 Amphitheatre Pkwy, Mountain View, CA 94043-1351, USA webes elemző szolgáltatását használjuk.

A Google is használ sütiket. A cookie-n keresztül az online ajánlat használatáról nyert információk rendszerint a Google egy USA-beli szerverén kerülnek rögzítésre.

A Google megkapta a Privacy Shield-megállapodás tanusítványát, és az alábbiakban garantálja, hogy vetartja az európai adatvédelmi jogot:

https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt000000001L5AAI&status=Active.

A megbízás folyamán a Google arra használja ezen információkat, hogy kiértékelje az Ön online ajánlat-használatát, jelentéseket állítson össze az online ajánlaton zajló tevékenységekről és hogy egyéb, az online ajánlat használatával és internethasználattal kapcsolatos szolgáltatásokat nyújtson a számunkra. A folyamat során álneves felhasználási profilok alkotására is sor kerülhet a felhasználókról.

A Google Analytics alkalmazást arra használjuk, hogy a Google és partnerei által bekapcsolt hirdetéseket csak olyan felhasználóknak mutassuk, akik tényleg érdeklődést mutatnak online ajánlataink iránt, vagy bizonyos jeleket (pl. bizonyos témák és termékek iránti érdeklődés, amiket a meglátogatott weboldalakból lehet leszűrni) mutatnak, amiket a Google számára továbbítunk (ún. "Remarketing-" ill. "Google Analytics Audiences"). A Remarketing-Audiences segítségével azt is biztosítani kívánjuk, hogy hirdetéseink megfelelnek a potenciális felhasználók igényeinek és nem hatnak zavaróan.

Az OBO Bettermann GmbH & Co. KG a Google Analytics alkalmazást az Universal Analytics funkciókkal együtt használja. A Universal Analytics lehetővé teszi számunkra, hogy a honlapunkon folytatott tevékenységeket több eszközön is elemezhessük, eszközváltás során is (pl. először laptop, majd tablet használat). Az eljárást egy user-ID felhasználóhoz történő pseudonyme hozzárendelése teszi lehetővé. Ilyen hozzárendelés történik, amikor Ön felhasználóként regisztrál, illetve mint regisztrált felhasználó, bejelentkezik. A Google számára azonban nem továbbítódnak személyes adatok. Az Universal Analytics alkalmazásával a Google Analytics további funkciókkal bővül, ez nem jelenti az adatvédelmi intézkedések, mint az IP-masking vagy Browser-Add-On korlátozását.

A Google Analytics alkalmazást csak bekapcsilt IP-anonimitás mellett használjuk. Ez annyit tesz, hogy a felhasználó IP-címe előbb a Google által az Európai Unió tagállamaiban, illetve az európai gazdasági térség egyezményének más szerződéses államain belül kerül rövidítésre. Csak kivételes esetekben kerül a teljes IP-cím a Google egyik USA-beli szerverére és történik meg ott az IP-rövidítés.

A felhasználó böngészőjéből átküldött IP-cím nem kerül a Google egyéb adataival összevezetésre, így az adatainak kezelése közben megvalósul az anonimitás. A felhasználók megakadályozhatják a sütik mentését a böngészőprogram megfelelő beállításával, a felhasználók ezen felül a süti által létrehozott és az Ön online ajánlat-használatával összefüggő adatok Google-nél történő rögzítésé és felhasználását is megakadályozhatja az alábbi linken elérhető böngészős bővítmény letöltésével és telepítésével:

http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de.

A Google-ön keresztül történő adatfelhasználásról, a beállításai és tiltási lehetőségekről itt olvashat:

https://www.google.com/intl/de/policies/privacy/partners
http://www.google.com/policies/technologies/ads
http://www.google.de/settings/ads

Továbbá amennyiben nem járul hozzá a Google Analytics általi adatkezeléshez (különösen az olyan mobileszközöknél, amelyek nem engedélyezik a fenti böngészőprogram telepítését), kérem, a következő linkre kattintson. Az Opt-Out-Cookie használata megakadályozza adatainak jövőbeli rögzítését a honlap további látogatása során: Google Analytics deaktiválás.

4. Youtube-videók bevonása

5. Az internetoldalunkon elérhető funkciók és ajánlatok használata

Amennyiben Ön azonban igénybe kívánja venni a weboldalunkon elérhető szolgáltatásokat, mint pl. a webshopban történő fizetős időpontfoglalást vagy a hírlevél megrendelését, szükséges, hogy Ön továbbra is megadja személyes adatait. Az ez alóli kivételeket a következő szabályozásokban olvashatja.

5.1 Kapcsolati űrlap

(1) Kapcsolati űrlapunk önkéntes használatánál Önt megkérjük, hogy adja meg cégét, a vezeték- és keresztnevét, a cége postai címét illetve az Ön e-mail címét, és ezek az adatok kötelezően megadandóként vannak megjelölve. Továbbá lehetősége van igény szerint több adatot is megadni, hogy optimalizálhassa személyes elérését és a kommunikációt (pl. a telefonszámot, a beosztását illetve a megkeresés/kapcsolatfelvétel (üzenet) okát).

(2) Megkeresése elküldésekor eltároljuk az ehhez használt IP-címet és a jelentkezés időpontját. A folyamat célja, hogy követkessük megkeresését és adott esetben tisztázhassuk az Ön személyes adataival történt visszaélést.

(3) Személyes adatai felhasználásának jogalapja mindenekelőtt az Ön által a GDPR 6. cikk 1. bek. a, szerint adott kifejezett beleegyezés. Továbbá az adatfeldolgozás a kezdeményezett megkeresés megválaszolását és így szerződéses (ill. szerződés előtti) célokat szolgál a GDPR 6. cikk 1. ek. b, értelmében. Továbbá az adatgyűjtés a GDPR 6. cikk 1. bek. f, értelmében az Ön szolgáltatásainkhoz ill. ajánlatainkhoz fűződő megkeresésének megválaszolásához és az ehhez használt e-mail címmel történő esetleges visszaélés visszakereséséhez fűződő törvényi érdekünkön alapul. Amennyiben a kötelezően megadandó és önkéntes alapon megadott információk közt különbséget teszünk, a GDPR 25. cikk 5. bek. 1. c, értelmében kötelezően megadandó információként csak olyan adatokat gyűjtünk, amik általában más módon - pl. a küldő e-mailes aláírása útján - is eljutnak hozzánk, és amelyeknél a tapasztalat azt mutatja, hogy ezek az adatok (lásd 2. bekezdés) szükségesek a megkeresés megválaszolásához. Általában az adatokra azért van szükségünk, hogy pl. a megkeresőt

 • a megfelelő értékesítési régióhoz osszuk be
 • a megfelelő külszolgálati munkatárshoz osszuk be
 • célirányosan hívhassuk meg vásárokra, szemináriumokra, stb.
 • a látogatott szemináriumok tanusítványaival ajándékozhassuk meg
 • nyomtatott anyagokkal láthassuk el
 • anyagokkal/mintákkal stb. láthassuk el
 • helybeli nagykereskedők címeivel és neveivel láthassuk el
Az önkéntes alapon megadott adatok, mint pl. a foglalkozás vagy a megkeresés háttere, segítenek abban, hogy közvetlenül és a lehető legjobban nyújthassunk segítséget, anélkül, hogy esetleg erre vonatkozó kérdéseket kellene feltennünk, mert pl. különböző termékeket és információkat nyújtunk különböző foglalkoztatotti csoportok számára. Végezetül a GDPR 6. cikk 1. bek. f, alapján törvényes érdekünk fűződik ahhoz, hogy az Ön által rendelkezésre bocsátott adatokat (potenciális) ügyfélkapcsolat értelmében későbbi kapcsolatfelvétel céljából és Önt tájékoztathassuk az ajánlatainkról és szolgáltatásainkról

(5) Az Ön által rendelkezésre bocsátott adatokat töröljük, amint a fent említett okokból történő tárolás már nem szükséges. Amennyiben Ön visszavonta az adatfeldolgozáshoz adott beleegyezését, amit bármikor megtehet a jövőre való hatállyal, de ami a visszavonásig történt feldolgozást nem érinti, és/vagy az adatok törvényes érdekből (GDPR 6. cikk 1. bek. f,) történő felhasználása ellen tiltakozott, haladéktalanul töröljük az adatokat. Ez csak akkor nem érvényes, ha és amennyiben egyéb törvényi ok (pl.a GDPR 6. cikk 1. bek. b, által megadott szerződés előtti és utáni kötelezettségek teljesítése) áll fenn, amely jogossá teszi a további feldolgozást vagy megakadályozza az azonnali törlést (GDPR 6. cikk 1. bek. c,).

(6) Az ezen előírás szerint feldolgozott adatokat informatikai szolgáltatóknak (kül. hostoknak) akikkel a GDPR 28. cikk értelmében megfelelő feldolgozási megbízási megállapodást kötöttünk és adott esetben azon leányvállalatoknak adjuk tovább, akiknek szolgáltatásaira és/vagy termékeire az Ön megkeresése vonatkozik.

5.2 Hírlevél

(1) Ön az Ön beleegyezésével és e-mail címe megadásával feliratkozhat hírlevelünkre, amelyből jelenlegi, érdekes ajánlatainkról, szolgáltatásaunkról és termékeinkről, újdonságainkról és további friss OBO-információkról tájékozódhat. A hírlevél kiküldéséhez csak az e-mail címe számít kötelezően megadandó adatnak.

(2) A hírlevélre történő feliratkozás során ún. Double-opt-in eljárást alkalmazunk. Ez azt jelenti, hogy a feliratkozás után e-mailt küldünk a megadott e-mail címre, amelyben megerősítést kérünk Öntől, hogy tényleg kívánja-e megkapni a hírlevelet. Amennyiben Ön nem erősíti meg a feliratkozást 72 órán belül, adatait elmentjük és automatikusan töröjlük is. Továbbá minden, a feliratkozáskor és megerősítéskor használt IP-címet és ezek időpontjait is elmentjük. A folyamat célja, hogy követkessük feliratkozását és adott esetben tisztázhassuk az Ön személyes adataival történt visszaélést. Miután Ön megerősítette a hírlevél megrendelését, a 2. bek. szerint megadott adatokat elmentjük a hírlevél kiküldésének és az Ön 2.bek. szerint megadott e-mail címével történő esetleges visszaélés igazolásának céljából.

(4) Személyes adatai felhasználásának jogalapja mindenekelőtt az Ön által a GDPR 6. cikk 1. bek a, szerint adott kifejezett beleegyezés, és a 2. bek- szerint feldolgozott adatok tekintetében a GDPR 6. cikk 1. bek. f, szerinti, az ehhez használt e-mail címmel történő esetleges visszaélés igazolásához fűződő törvényes érdekünk.

(5) A hírlevél küldésébe adott beleegyezését bármikor visszavonhatja, és a hírlevélről bármikor leiratkozhat. A visszavonáshoz kattintson a hírlevelet tartalmazó bármely e-mailben látható linkre, vagy írjon az info(kukac)obo.de e-mail címre, vagy vegye fel velünk a kapcsolatot az elérhetőségek alatt megadott módok egyikén.

(6) Az Ön e-mail címét a hírlevél kiküldésének céljából csak addig az időszakig tároljuk, ameddig Ön meg kívánja kapni a hírlevelet. Az egyéb, általunk az 1. bek. szerint elmentett adatokat legfeljebb egy hónappal leiratkozása után töröljük.

(7) Az ezen előírás szerint feldolgozott adatokat informatikai szolgáltatóknak (kül. hostoknak) adjuk tovább, akikkel a GDPR 28. cikk értelmében megfelelő feldolgozási megbízási megállapodást kötöttünk.

5.3 OBO Construct

(1) Weblapunkon keresztül lehetőséget nyújtunk ügyfeleink, munkatársaunk és potenciális új ügyfeleink számára, hogy különböző felhasználási szinteken használják OBO Construct nevű szoftverünket. A szoftver letölthető vagy webes alkalmazásként is használható. Amennyiben Ön letölti vagy használja szoftverünket, azzal ennek megfelelően felhasználói szerződést köt velünk, akkor is, ha a szoftver ingyenesen elérhető.

Hogy letölthesse a szoftvert, előtte meg kell adnia a felhasználó személyére vonatkozó adatokat a letöltési űrlapon. Ezek az adatok különösképpen a törzsadatok, tehát a felhasználó neve, címe és e-mail címe, amikre azért van szükségünk, hogy a felhasználót szerződő félként tudjuk azonosítani és mint olyan adott esetben kapcsolatba is tudjunk vele lépni (GDPR 6. cikk 1. bek. b,) Továbbá megkérdezzük beosztását is, ami számunkra mérvadó ahhoz, hogy a különböző termékek felhasználóit különböző foglalkoztatási területekhez rendeljük hozzá és a termékeket azon foglalkoztatási területekre szabhassuk, akik a legintenzívebben használják a szoftvert. Ez az adatfeldolgozás mindig törvényes érdekünkből történik (GDPR 6. cikk 1. bek. f,). Az adatfeldolgozás továbbá az Ön GDPR 6. cikk. 1. bek. a, szerint adott beleegyezése alapján is történik, mert Önnek teljes mértékben lehetősége van az ingyenes szoftver használatára és ebben az összefüggésben adatai megadására.

A szoftver letöltésének lehetősége mellett néhány OBO Construct terméknél (pl. a padló alatti rendszerekez való OBO Construct vagy a földelési rendszerekhez való OBO Construct esetén) lehetőséget nyújtunk, hogy regisztrálja magát a szoftver használatára és későbbi használatra jelszót adjon meg. A regisztráció során ugyanazokat az adatokat és ugyanabból a célból kérjük el, mint a korábban leírt letöltési űrlap esetén, így mindenekelőtt erre fogunk visszautalni. Ezen felül az e-mail címét a regisztráció lezárásáért is begyűjtjük, mert a fiók aktiválásához a bejelentkezést egy e-mailben kapott linken keresztül is meg kell erősítenie. Továbbá az Ön e-mail címére azért is szükség van, hogy beállításait elmenthessük és az Ön fiókjához rendelhessük. E-mail címe és jelszava használatával bejelentkezhet felhasználóként és átnézheti az összes projektjét és beállítását.

Amint készített egy fiókot, annyi projekten dolgozhat, amennyin csak szeretne. Ehhez kötelezően megadandó adatnak csak a projekt neve és a projekt kezdetének időpontja számít. A dátumot automatikusan az adott napi dátumra állítjuk be, a projekt neve pedig alapesetben "Új projekt", ám a név megváltoztatható. Így Ön közvetlenül létrehozhatja a projektet, anélkül, hogy további módosításokat eszközöljön a projekten magán. Lehetősége van megváltoztatni a projekt nevét és további projektre vonatkozó adatokat (úgy mint a projekt rövidítése, a projekt száma, az ügyfél száma, az ügyfél neve, az ügyfél címe) megadni. Az Ön által ezúton megadott információkat a szerverünkön tároljuk, és az adatokat az adott felhasználó (tehát Ön) csak a megadott jelszó használatával érheti el.

A fent nevezett adatok feldolgozása az Ön által a regisztráció során a GDPR 6. cikk 1. bek. a, szerint adott beleegyezése és a GDPR 6. cikk 1. bek. b, szerint meghatározott szerződésteljesítés alapján történik. Ezen felül a GDPR 6. cikk 1. bek. f, értelmében törvényes érdekünk fűződik ahhoz, hogy (potenciális és/vagy volt) ügyfeleink illetve munkatársaink és szerződött partnereink számára gyakorlatban is jól használható és az igényeikre szabott szoftvert bocsássunk rendelkezésre, amit folyamatosan optimalizálnunk kell. Ehhez ki kell elemeznünk a szoftver használatát, hogy állandó optimalizálást hajthassunk végre. A szoftverhasználat elemzése a webes alkalmazásnál a Google Analytics alkalmazás használatával történik (erről és a tiltakozási lehetőségekről lásd fentebb a B 3 pontot). Az Ön által a projektben megadott személyes információkhoz ennek során általában nem férünk hozzá.

Továbbá a szerződés teljesítéséhez (GDPR 6. cikk 1. bek. b,) szükséges és törvényes érdekünk (GDPR 6. cikk 1. bek. f,) fűződik ahhoz, hogy Öntől az Ön által megadott elérhetőségeken keresztül visszajelzést kérhessünk a használt szoftverről és/vagy felvehessük Önnel a kapcsolatot, hogy javításra vonatkozó javaslatokat kaphassunk vagy a már használt alkalmazás új lehetőségeiről vagy hasznos kiegészítésekről/más alkalmazásokról tájékoztatssuk.

(2) Az Ön kifejezett engedélye vagy törvényes jogalap nélkül az Ön személyesadatait nem adjuk ki a szerződés lebonyolításán kívül álló harmadik félnek, kivéve az általunk megbízott szoftverfejlesztőket. Ezeket az adatokat azért adjuk a megbízott szoftverfejlesztőknek, hogy a fejlesztők szükséges technikai információkat ill. az Ön által használt szoftver frissítéseket bocsáthassanak az Ön rendelkezésére. Felhívjuk figyelmét, hogy itt a GDPR 28. cikk szerinti megbízási feldolgozásról van szó. Az érintett szoftverfejlesztők a törvényes követelményeknek megfelelően velünk kötött szerződésben kötelezték magukat az adatvédelmi rendelkezések betartására.

(3) A szerződés teljes lebonyolítása után az Ön adatait zároljuk a további felhasználás ellen. Az adó- és kereskedelmi jogi előírások lejárta után ezeket az adatokat töröljük, amennyiben Ön nem adta kifejezett beleegyezését a további felhasználásba. Azok az adatokat, amelyeket a GDPR 6. cikk 1. bek. f, értelmében az ügyfélkapcsolat ill. a közvetlen kapcsolatvétel érdekében gyűjtöttünk, az ehhez fűződő törvényes érdek elévültéig dolgozzuk fel majd legkésőbb az Ön által benyújtott, adatfeldolgozás elleni tiltakozási nyilatkozat beadásakor töröljük. A törvényes adatmegőrzési kötelezettségek ezekre az adatokra is érvényesek.

(4) A szoftver alkalmazás-áruházon keresztül történő elérhetővé tétele esetén az alkalmazás-áruház fenntartójának az Ön adatai felhasználásáról szóló alapelveit is figyelmbe kell venni. Ezért az adatfelhasználásért kizárólag az alkalmazás-aruház fenntartója felelős.

6. Közösségi beépülő modulok

Weboldalunkon nem használunk közösségi beépülő modulokat. Kizárólag a különböző közösségi médiaszolgáltatókhoz vezető linkeket bocsátunk rendelkezésre. Arról, hogy ennek során a szolgáltatók milyen adatokat gyűjtenek és hogyan használják fel azokat, kérjük, az adott szolgáltató adatvédelmi nyilatkozatából tájékozódjon.

7. Google Térkép

Weboldalunk az interaktív térképek megjelenítéséhez és a megközelítés leírásához a Google Térképet használja. A Google Térkép a Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, California 94043, USA térkép-szolgáltatása. Ezen szolgáltatás használata során Önnek megmutatjuk székhelyünket és megkönnyítjük Önnek a körülbelüli megközelítést. Ehhez a GDPR 6. cikk 1. bek. f, értelmében törvényes érdekünk fűződik.

A Google Térkép használata során a weboldal használatos adatokat, beleértve az IP-címet és az útvonaltervezés során megadott (kiindulási) címet, elküldhetjük a Google számára az Egyesült Államokba. Mikor Ön egy, a mi internetes jelenlétünk részét képező olyan oldalt nyit meg, amely a Google Térképet tartalmazza, az Ön böngészője közvetlen kapcsolatba lép a Google szervereivel. A Google közvetlenül az Ön böngészőjének küldi a térkép tartalmát, amit a böngésző beépít a weboldalba. Ennek során nincs befolyásunk a Google által ezúton gyűjtött adatokra. Legjobb tudomásunk szerint azonban a gyűjtött adatok legalább a következéek:

 • Az adott weboldal meglátogatásának dátuma és ideje,
 • A megnyitott weboldal internetes címe vagy URL-címe,
 • IP-cím, az útvonaltervezés keretében megadott (kiindulási) cím.

Ez a gyűjtés attól függetlenül történik, hogy a Google készít-e Önnek fiókot, hogy Ön bejelentkezett-e, vagy hogy van-e egyáltalán felhasználói fiókja. Amennyiben Ön bejelentkezett a Google fiókjába, ezeket az adatokat a Google közvetlenül az Ön fiókjához rendeli hozzá. Amennyiben nem szeretné, ha az adatokat az Ön Google-fiókjához rendeljék, úg a gomb bekapcsolása előtt ki kell jelentkeznie. A Google (még be nem jelentkezett felhasználók esetén is) felhasználói profilba menti az Ön adatait, és kiértékeli őket. Ez a Google GDPR 6. cikk 1. bek f, szerint ahhoz fűződő törvényes érdekéből adódik, hogy személyre szabott hirdetéseket építhessen be, piackutatást végezhessen és/vagy a weboldalát igény szerint alakíthassa ki.

Önnek jogában áll ezen felhasználói profil alkotása ellen tiltakozni, bár a jog gyakorlásához közvetlen a Google-höz kell fordulnia. Ezügybel kérjük olvassa el a Google adatvédelmi nyilatkozatát, amit az alábbi címen érhet el: https://www.google.com/policies/privacy. A tiltakozás lehetősége (Out-Out) az alábbi linken elérhető: www.google.de/settings/ads.

Az Egyesült Államokban székelő Google LLC elnyerte a "Privacy Shield" európai adatvédelmi megállapodás tanusítványát, amely az Európai Unió Bizottságának (kritikus) vizsgálata alapján garantálja az EU-ban htályos adatvédelmi szintek betartását.

Amennyiben Ön nem ért egyet azzal, hogy adatait a jövőben a Google Térkép használata során továbbítsák a Google számára, arra is lehetősége van, hogy teljesen kikapcsolja a Google Térkép internetes szolgáltatását, amennyiben Ön kikapcsolja a böngészőjében a JavaScript-et. Ezután sem a Google Térképet, sem a jelen weboldalon található térképet nem fogja tudni használni.

A Google használati feltételeit a http://www.google.de/intl/de/policies/terms/regional.html cím alatt olvashatja el, a Google Térkép további használati feltételeit pedig az alábbi címen találhatja meg: https://www.google.com/intl/de_US/help/terms_maps.html. A Google Térkép használatával összefüggésben az adatvédelemről további információkat a Google oldalán ("Google adatvédelmi szabályzat") találhat: http://www.google.de/intl/de/policies/privacy/

Weboldalunk használatával Ön beleegyezik, hogy a Google Térkép útvonaltervezője az Ön által megadott adatokat a fentebb leírt módon és célra felhasználja.

8. Biztonsági intézkedések

A technika jelenlegi állásának megfelelően szervezeti, szerződéses és technikai biztonsági intézkedéseket teszünk annak biztosítása érdekében, hogy betartjuk az adatvédelmi rendelkezéseket, és hogy ezzel az általunk feldolgozott adatokat védjük az esetleges véletlen vagy szándékos manipuláció, törlődés vagy megsemmisülés, illetve az illetéktelen személyes általi hozzáférés ellen. Ezekhez a biztonsági intézkedésekhez tartozik különösképp az Ön böngészője és a mi szerverünk közötti adatátvitel titkosítása.